onze visie

De visie van Qision Testmanagement op ons vakgebied valt uiteen in drie zaken: een pragmatische toepassing van testkennis, positionering tussen IT en de opdrachtgever en een rapportagevorm over het testproces die daadwerkelijk inzicht geeft in kwaliteit en risico’s.

Pragmatisme in testen

De professionals van Qision Testmanagement hebben allemaal een stevige theoretische achtergrond in testmethodologie. Om een goed oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van een IT systeem is gestructureerd testen essentieel. Hiertoe wordt een Product Risico Analyse uitgevoerd in overleg met de opdrachtgever en wordt een teststrategie opgesteld waarin staat vastgelegd welke testspecificatietechnieken voor welke systeemdelen worden toegepast. Het uitvoerende testwerk is dan geen hogere wiskunde meer en is hierdoor feitelijk al een commodity geworden. Vandaar dat wij hiervoor samenwerken met aanbieders van ervaren testers en dit niet zelf leveren. Vanuit kostenoogpunt zijn wij een voorstander van het offshore uitvoeren van deze testwerkzaamheden (testoutsourcing). Belangrijk is om niet te dogmatisch om te gaan met de teststrategie. Als de situatie verandert door bijvoorbeeld uitloop van het ontwikkeltraject, moet het testtraject mee kunnen veranderen. De test- of acceptatiemanager zal dan de projectmanager en de opdrachtgever inhoudelijk moeten adviseren over te nemen maatregelen en de te accepteren risico’s van deze maatregelen.

Spilfunctie tussen IT en opdrachtgever

In onze visie vervult de test- of acceptatiemanager een cruciale rol binnen de complexiteit van het IT-verandertraject. Daar waar de projectmanager zich in de regel voornamelijk bezighoudt met het op tijd en binnen budget opleveren van de beloofde functionaliteit, is de test- of acceptatiemanager volledig gericht op de kwaliteit van het systeem dat gebouwd wordt. Dit doet hij of zij in het belang van de opdrachtgever, in het bijzonder de beoogde eindgebruikers van het systeem en de beheerders die het na implementatie zullen onderhouden. Dit kom met name tot uiting in de acceptatiefase van het project, waar de toekomstige gebruikers van het systeem (gebruikersacceptatietest) en de aanstaande beheerders (productieacceptatietest) onder begeleiding van de test- of acceptatiemanager controleren of het systeem voor hen acceptabel is. Ook heeft hij of zij in de eindfase van een project vaak intensief contact met releasemanagers, implementatiemanagers, trainers e.d. De test- of acceptatiemanager vervult op deze manier een belangrijke spilfunctie tussen het IT project en de opdrachtgever.

Geen statistieken, maar inzicht in kwaliteit en risico’s

Onze testprofessionals rapporteren niet alleen aan de projectmanager, maar evenzeer (of juist, in het geval van acceptatiemanagement) aan de opdrachtgever van het project. Testrapportages zijn vaak niet meer dan statistieken over het testproject: hoeveel testcases zijn uitgevoerd, hoeveel bevindingen staan nog open e.d. In onze visie zou de test- of acceptatiemanager moeten rapporteren op basis van de actuele status van benoemde systeemeisen (wat werkt naar behoren, wat nog niet en wat weten we nog niet?) en resterende productrisico’s die betekenis hebben voor de eindklant. Op deze manier wordt testen een bedrijfsproces met een duidelijke functie voor zowel opdrachtgever als eindgebruiker: een middel om tot acceptatie van informatiesystemen te komen en geen doel op zich.

'